جزئیات کلاسها و هزینه های اشتراک

General
100% FREE
 • Type: 100% Online
 • Grammar: درس های ممتاز گرامر
 • Lecture: تدریس صوتی استاد
 • Samples: مثالهای متنوع و کمک کننده
 • Exercise: تمرین آنلاین گرامر
 • Listening: تمرین شنیداری زبان اصلی
 • Vocabulary: لغات روزانه بهمراه تلفظ
 • Conversation: گفتگو های زبان اصلی
 • Translation: ترجمه گفتگوها ونمونه ها
 • Homework: کارهای خانگی عملی
 • Smart Reviews: امتحان های درسی هوشمند
 • Resource: عکس ها و بازی های کمک کننده
General Plus
AFN 220 /MONTH
 • Type: 100% Online
 • Grammar: درس های ممتاز گرامر
 • Lecture: تدریس صوتی استاد
 • Samples: مثالهای متنوع و کمک کننده
 • Exercise: تمرین آنلاین گرامر
 • Listening: تمرین شنیداری زبان اصلی
 • Vocabulary: لغات روزانه بهمراه تلفظ
 • Conversation: گفتگو های زبان اصلی
 • Translation: ترجمه گفتگوها ونمونه ها
 • Homework: کارهای خانگی عملی
 • Smart Reviews: امتحان های درسی هوشمند
 • Resource: عکس ها و بازی های کمک کننده
 • Helpline: پاسخگوئی فوری سئوالات درسی
 • + Speaking Sessions (1 to 1) ?
 • Checking: بررسی وتصحیح کارخانگی
 • Consultation: مشوره های آموزنده درسی
 • Certificate: تصدیق نامه کابل انگلیش
Premium
AFN 750 /MONTH
 • Type: 100% Online
 • Grammar: درس های ممتاز گرامر
 • Lecture: تدریس صوتی استاد
 • Samples: مثالهای متنوع و کمک کننده
 • Exercise: تمرین آنلاین گرامر
 • Listening: تمرین شنیداری زبان اصلی
 • Vocabulary: لغات روزانه بهمراه تلفظ
 • Conversation: گفتگو های زبان اصلی
 • Translation: ترجمه گفتگوها ونمونه ها
 • Homework: کارهای خانگی عملی
 • Smart Reviews: امتحان های درسی هوشمند
 • Resource: عکس ها و بازی های کمک کننده
 • Helpline: پاسخگوئی فوری سئوالات درسی
 • + LIVE Speaking Sessions (1 to 1) ?
 • Checking: بررسی وتصحیح کارخانگی
 • Consultation: مشوره های آموزنده درسی
 • + Privilege: درسهای کاربردی مکالمه
 • Certificate: تصدیق نامه کابل انگلیش


در پکیج جنرال پلس:
- شما ( 10 * 2 ) دقیقه زمان تمرین مکالمه انگلیسی در هفته و در مجموع ( 20 * 4 ) دقیقه در ماه خواهید داشت
- جلسات هفته وار میتواند به یکبار و یا بطور جداکانه برگزار گردد
- برای شاگردان داخل افغانستان، تمرین مکالمه انگلیسی روی خط تلفن خواهد بود (تماس از طرف کابل انگلیش)
- برای شاگردان خارج از افغانستان تماس روی انترنت خواهد بود (همانند: واتسپ، تلگرام)


در پکیج ممتاز:
- شما ( 12 * 3 ) دقیقه زمان تمرین مکالمه انگلیسی در هفته و در مجموع ( 36 * 4 ) دقیقه در ماه خواهید داشت
- جلسات هفته وار میتواند به یکبار و یا بطور جداکانه برگزار گردد
- برای شاگردان داخل افغانستان، تمرین مکالمه انگلیسی روی خط تلفن خواهد بود (تماس از طرف کابل انگلیش)
- برای شاگردان خارج از افغانستان تماس روی انترنت خواهد بود (همانند: واتسپ، تلگرام)