شروط استفاده از خدمات تحت عنوان "شروط خدمات" “Terms Of Service”

لطفا قبل از استفاده از وبسایت kabulEnglish.com وخدمات فراهم شده بوسیله (من؛ ما؛ از ما) شروط ذیل را به دقت بخوانید.

دسترسی و استفاده شما از خدمات مشروط به پذیرش، پیروی از "شروط خدمات" میباشد. این شروط بر همه بازدیدکننده گان، کاربران و دیگر افرادی که از خدمات بهره میبرند، عملی میباشند.

با دسترسی یا استفاده از خدمات، شما موافقت به پایبندی به این شروط مینمایید. اگر باهریک از شروط مخالفت نمایید ممکن است از دسترسی به خدمات محروم شوید.

رفع مسئولیت

برای راهنمائی بازدید کننده گان، کاربران و اشتراک کننده گان از چگونگی استفاده، ثبت نام، خرید اشتراک و ثبت اشتراک وبهره گیری درست از خدمات فراهم شده وموجود در وبسایت یاد شده ، راهنمائی های لازم در وبسایت قرار داده شده است. بنابراین در صورت ناکامی استفاده کننده گان در انجام موارد و مراحل به صورت یاد شده ؛ kabulEnglish.com هیچ مسئولیت حقوقی، مالی و قانونی در قبال اسیب ها، زیان ها و خطرات ظاهری و احتمالی آن یا آنان ندارد.

شما با استفاده تان از وبسایت kabulEnglish.com به رفع مسئولیت یا مسئولیت ها یادشده ازkabulEnglish موافقت میکنید.

Refund Policy - سیاست برگشت پول

کابل انگلیش شمارا در برابر اقدامات تان برای خریداری اشتراک و دیگر موارد خریداری مسئول دانسته و ا ز شما میخواهد که با در نظر داشت موارد زیر اقدام به خریداری و اشتراک نمائید:
1. درصورت ناکافی بودن مبلغ ارسالی شما برای خریداری اشتراک، اشتراک شما فعال نمیگردد و در صورت درخواست شما برای برگشت پول، کابل انگلیش هزینه برگشت دهی، وهزینه اجرای آن را از مبلغ اشتراک شما کسر خواهد کرد
2. کابل انگلیش با هیچ یک از خدمات انتقال دهنده پول ارتباط نداشته وبناء هیچ مسئولیتی در قبال آنان ندارد.

معافیت و رفع تکلیف

با در نظر داشت شرایط حاد وبحرانی کوید-19 که خطرات جانی نابهنگام را بیش از هر زمانی محتمل ساخته است، و همینگونه با در نظرداشت اوضاع وخیم امنیتی جامعه افغانستان که مرگ و زیان های غیر قابل جبران را قوت بخشیده است، کابل انگلیش پذیرش شرایط ذیل را برای هریک از اشتراک کننده گان الزامی میدارد.

1. در صورت پرداخت شاگردان بابت هریک از کلاس ها، مواد درسی، لینک ها و یا پکیج های آموزشی؛ مسئول ویا مسئولین کابل انگلیش در صورت حیات داشتن، تا قبل از شروع دوره اشتراک در برابر باز پس دهی هزینه اشتراک مسئول میباشد اما بعد از شروع دوره اشتراک هیچ مسئولیتی در قبال باز پس دهی هزینه های پرداخت شده به کابل انگلیش را نخواهد داشت.
2. مسئول یا مسئولین کابل انگلیش با اعتقاد و صدق بر معاد وحساب دهی در پیشگاه الهی، در صورت حیات، متعهد به انجام وپرداخت حقوق اشتراک کننده گان با در نظرداشت شروط یادشده درهمین سند میباشند اما در صورت فوت - درمقابل تمامی حقوق اشتراک کننده به شمول "قبل از شروع دوره اشتراک" و " بعد از شروع دوره اشتراک" از خود رفع مسئولیت میکنند. و بدین منظور کابل انگلیش هریک از علاقه مندان واشتراک کننده گان را مسئول اقدامات شان در خریداری اشتراک و دیگر خدمات، میداند.

3. همچنانی که کابل انگلیش بخش بزرگی از درسها و خدمات خویش را به طور رایگان برای شما علاقه مندان ارائه میکند متقابلا از شما نیز تقاضا دارد تا درصورت فوت شخص یا اشخاص مسئول کابل انگلیش، دارنده گان حق اشتراک صادقانه و جوانمردانه، حقوق شان را بر مسئول ویا مسئولین کابل انگلیش ببخشد و آنان را درپیشگاه الهی معاف بدارد

استفاده شما از این وبسایت و یا هریک از خدمات آن، برابر با پذیرش شروط فوق میباشد

پیوندها به وبسایت های دیگر

خدمات ما ممکن است دارای پیوندهای باشند به وبسایت های شخص ثالث و یا خدماتی که متعلق به ما نمیباشند.

kabulEnglish هیچ کنترلی بالای آنان نداشته و هیچ مسئولیتی در قبال محتوا، پالیسی حریم خصوصی، و یا عملکرد وبسایت های شخص ثالث یا خدمات آنها به عهده نداشته وبه عهده نمیگیرد. شما همچنان با استفاده تان از خدمات ما اعتراف میکنید که kabulEnglish مسئول وپاسخگو نمیباشد در برابر آسیب ها و ضررهای سبب شده یا گمان شده در نتیجه استفاده و یا متکی بودن بر چنین محتوا، ابزار وخدمات ارائه شده در و یا بوسیله چنین وبسایت ها یا خدمات.

بنا براین ما قویا شما را توصیه میکنیم که قبل از استفاده از آنان ویا هر بسایت شخص ثالث وخدمات آن، شروط استفاده از خدمات، پالیسی حریم خصوصی آنرا مطالعه نمایید.

تبلیغات وسپانسری

ما برای پیشبرد فعالیت های این وبسایت متکی به درآمدهای تبلیغاتی، اسپانسوری، ونشر مطالب شخص ثالث بر روی این وبسایت ویا از طریق ایمیل و پیامک میباشیم. بنابراین:
1. شمارا مکلف به صلاحدید خودتان در استفاده از لینک ها، پوست ها، مطالب ویا تصاویر شخص ثالث میبینیم
2. ما درقبال هر آسیب، ضرر وخسارت سبب شده بوسیله اشخاص ثالث از خود رفع مسئولیت میکنیم
شما با استفاده تان از وبسایت kabulEnglish.com به شرائط یاد شده موافقت میکنید

تذکر حق نشر

تمامی طرح ها، متون، مقالات، اشیای گرافیکی ودیگر مواد موجود در , kabulEnglish.com دارای copyright © حق تألیف K A B U L E N G L I S H میباشند.

هر استفاده از مواد وبسایت بغیر از(منظور) یادگیری و کسب معلومات – به شمول دگرگون سازی، نشر و بازنشر – بدون اجازه کتبی kabulEnglish از قبل، جدا ممنوع میباشد.


kabulEnglish.com claims NO copyright on or about the contents used in this website from copyright protected publishers under the term “fair use”.

Copyright Complaints

kabulEnglish respects the intellectual property rights of others. If you believe that your property appears on this site in a manner that constitutes infringement of your copyright, please do contact us at contact.kabulEnglish@gmail.com and we will respond in the shortest time possible.

شکایات حق تألیف

kabulEnglish به حقوق معنوی ملکیت دیگران احترام میگذارد. اگر شما عقیده دارید که (شیء)ملکیت شما در وبسایت ما به گونه ی ظاهر گردیده است که منجر به نقض حق تالیف میگردد، لطف نموده با ما به نشانی contact.kabulEnglish@gmail.com ارتباط بگیرید و ما به زودی به شما پاسخ خواهیم داد.

خاتمه دهی

kabulEnglish از تمامی حقوق - و بدون هیچ مسئولیت - جهت پایان دادن به دسترسی، اشتراک وعضویت بازدید کننده گان، کاربران و اشتراک کننده گان درصورت ارتکاب موارد زیر " در" و یا "بالای" وبسایت مربوطه، برخوردار میباشد:

1. نقض شروط یاد شده تحت عنوان "شروط خدمات" “Terms of Service”
2. نوشتن؛ ثبت نمودن ، دخیره ساختن و یا بازنشر کلمات، جملات و یا هر شیئی که نشانگر تبعیض قومی، جنسی، دینی وعقیدتی باشد.
3. نوشتن، ثبت نمودن ، دخیره ساختن و یا بازنشر کلمات، جملات و یا هرشیئی که براساس قوانین نافذه کشور، شرع، عرف؛ رکیک، توهین آمیز، تحقیر کننده و یا انزجار آفرین باشد.

تعدیلات وتغییرات

ما از این حق برخورداریم که به صلاح دید خود؛ شروط یاد شده را در هر زمانی تغییر با جایگزین نماییم. در صورت عملی شدن مواد جدید ما به شما تذکری حداقل 30 روز قبل از اجرایی شدن شروط جدید خواهیم داد. آنچه به مثابه یک تغییر محسوب میگردد کاملا به تشخیص ما بستگی دارد.